Υψηλάντη 12, 35100 Λαμία, Τηλ: 22313 50900, Fax: 22310 52864,
e-mail: stereaellada@mou.gr
Αξονας 6 - Μέτρα

6ος Άξονας Προτεραιότητας:

Τεχνική βοήθεια

Ο 6ος Άξονας Προτεραιότητας αναφέρεται στην απαραίτητη τεχνική βοήθεια για την αποτελεσματική εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και δημοσιοποίηση του προγράμματος. Ειδικότερα, ο άξονας αυτός αφορά την απαραίτητη τεχνική βοήθεια που παρέχεται από τα επιμέρους Διαρθρωτικά Ταμεία της Ένωσης.

Ειδικότερα, ο 6ος άξονας αποτελείται από τα ακόλουθα μέτρα:

Μέτρο 6.1 Τεχνική βοήθεια ΕΤΠΑ.

Στόχος του μέτρου είναι η υποστήριξη των αξόνων, με δράσεις:

Τεχνικός   εξοπλισμός , Σύνταξη μελετών, Δημοσιότητα και Πληροφόρηση , Μηχανισμοί Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, Λειτουργικές δαπάνες

Μέτρο 6.2 Τεχνική βοήθεια ΕΓΤΠΕ.

Στόχος του μέτρου είναι η υποστήριξη των αξόνων με δράσεις : Σύνταξη προκαταρκτικών ερευνών , Διερεύνηση της τοπικής αγοράς αγροτικών προϊόντων , Σύνταξη μελετών διαχειριστικών σχεδίων αξιοποίησης βοσκοτόπων, Κατάρτιση μελετών και επιχειρησιακών σχεδίων, Ενέργειες δημοσιότητας και πληροφόρησης

Μέτρο 6.3 Τεχνική βοήθεια ΕΚΤ.

Στόχος του μέτρου είναι η υποστήριξη των αξόνων με δράσεις: Διερεύνηση τοπικής αγοράς εργασίας, Μελέτη αναγνώρισης κοινωνικών ομάδων που υφίστανται αποκλεισμό, Δράσεις δημοσιότητας προγράμματος ενίσχυσης Ανθρωπίνων Δυναμικού

Μέτρο 6.4 Μελέτες Ωρίμανσης και Προετοιμασίας Δ’ Προγραμματικής Περιόδου

Στόχος του μέτρου είναι η προώθηση δράσεων για την εγκαιρη προετοιμασία και εξειδίκευση έργων και ενεργειών που θα περιληφθούν στα Προγράμματα της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου καθώς επίσης και η κατάλληλη προετοιμασία των φορέων που θα υλοποιήσουν αντσιτοιχα έργα αξιοποιώντας την εμπειρία της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.  

 

Ο 6ος άξονας χρηματοδοτείται με 6,794 Εκατ. ΕΥΡΩ (ποσοστό 0,99% της δημόσιας δαπάνης του ΠΕΠ).

Επιστροφή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα