Υψηλάντη 12, 35100 Λαμία, Τηλ: 22313 50900, Fax: 22310 52864,
e-mail: stereaellada@mou.gr
Αναλυτικά
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του υποέργου «Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Στερεάς Ελλάδας στην εκπλήρωση των προβλεπόμενων Σταδίων Αξιολόγησης των Προτάσεων ΒΑΑ ΟΧΕ
26-04-18

των Επιλέξιμων Αστικών Αρχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Διαδικασιών Ενεργοποίησης των Τελικών Σχεδίων ΒΑΑ ΟΧΕ» της πράξης «Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες και Τεχνικοί Σύμβουλοι της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας» του ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020 μέσω του καταλόγου προμηθευτών – παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της

Εφαρμογής στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την

Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του
υποέργου «Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Στερεάς Ελλάδας στην εκπλήρωση των
προβλεπόμενων Σταδίων Αξιολόγησης των Προτάσεων ΒΑΑ ΟΧΕ των Επιλέξιμων
Αστικών Αρχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Διαδικασιών Ενεργοποίησης
των Τελικών Σχεδίων ΒΑΑ ΟΧΕ» της πράξης «Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες
και Τεχνικοί Σύμβουλοι της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας» του ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020
μέσω του καταλόγου προμηθευτών – παρεχόντων υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της
Εφαρμογής στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Συνημμένα Αρχεία :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 
<- Επιστροφή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. - Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας