Υψηλάντη 12, 35100 Λαμία, Τηλ: 22313 50900, Fax: 22310 52864,
e-mail: stereaellada@mou.gr
ΕΣΠΑ 2014-2020

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης - ΕΣΠΑ 2014-2020

Από τις 23/5/2014 (ημερομηνία έγκρισης) ξεκίνησε το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 συνολικού π/υ €20,84 δις (κοινοτική συνδρομή), €26 δις (δημόσια δαπάνη), το οποίο συγχρηματοδοτείται από τα Ταμεία ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ. 

Οι προτεραιότητες που θα υποστηριχτούν από το νέο ΕΣΠΑ είναι

  • η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων,
  • η ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού,
  • η προστασία του περιβάλλοντος και η μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον,
  • η ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισμός και η συμπλήρωση των υποδομών πρόσβασης και
  • η βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής Αυτοδιοίκησης.