Υψηλάντη 12, 35100 Λαμία, Τηλ: 22313 50900, Fax: 22310 52864,
e-mail: stereaellada@mou.gr
Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

Στρατηγική Επικοινωνίας

Επικοινωνιακή Στρατηγική ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

Επικοινωνιακή Στρατηγική ΕΣΠΑ 2014_2020


Οδηγοί Δημοσιότητας

Οδηγός Δημοσιότητας για εργα του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας

 

Οδηγίες για την ανάρτηση προσωρινής (εργοταξιακής) πινακίδας

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης μιας πράξης που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ή το Ταμείο Συνοχής, ο δικαιούχος υποχρεούται να αναρτήσει προσωρινή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, εφόσον συντρέχουν και οι δύο παρακάτω συνθήκες:

 • όταν η συνολική δημόσια συνδρομή υπερβαίνει τις 500.000€ και
 • όταν η πράξη συνίσταται στη χρηματοδότηση έργων υποδομής ή κατασκευής.

Στη προσωρινή πινακίδα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά το όνομα της πράξης, ο κύριος στόχος της πράξης, το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το οικείο Ταμείο. Οι πληροφορίες αυτές καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας.

Επιπλέον:

 • Προς διευκόλυνση του δικαιούχου, ο κύριος στόχος της πράξης θα παρέχεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, κατόπιν αιτήματός του.
 • Στην περίπτωση πράξεων υποδομών και κατασκευαστικών έργων, αναγράφεται ο συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός της πράξης όπως αναφέρεται στην απόφαση ένταξης της πράξης ή όπως ορίζεται από οδηγίες της Διαχειριστικής Αρχής.
 • Στην περίπτωση πράξεων κρατικών ενισχύσεων, αναγράφεται ο συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός του έργου με διάκριση σε δημόσια χρηματοδότηση και ιδιωτική συμμετοχή.
 • Η σημαία της Ελλάδας και το σήμα του ΕΣΠΑ θα πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο ύψος.
 • Αν απεικονίζονται άλλοι λογότυποι εκτός από το έμβλημα της Ένωσης, το έμβλημα της Ένωσης έχει τουλάχιστον το ίδιο μέγεθος, μετρούμενο σε ύψος ή πλάτος, με τον μεγαλύτερο των άλλων λογοτύπων.

Υπόδειγμα προσωρινής πινακίδας

Υπόδειγμα προσωρινής πινακίδας σε επεξεργάσιμη μορφή (photoshop)

 

Οδηγίες και υποδείγματα για την ανάρτηση μόνιμης αναμνηστικής πλάκας ή πινακίδας

Μετά την ολοκλήρωση μιας πράξης που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής και εντός τριμήνου το αργότερο, ο δικαιούχος υποχρεούται να αφαιρέσει την προσωρινή πινακίδα –εφόσον υπάρχει- και να αναρτήσει μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, εφόσον συντρέχουν και οι δύο παρακάτω συνθήκες:

 • όταν η συνολική δημόσια συνδρομή υπερβαίνει τις 500.000€ και
 • όταν η πράξη συνίσταται στην αγορά υλικού αντικειμένου ή στη χρηματοδότηση έργων υποδομής ή κατασκευής.

Στην αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα αναγράφονται υποχρεωτικά η ονομασία της πράξης και ο κύριος στόχος της δραστηριότητας που υποστηρίζεται από την πράξη, το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το οικείο Ταμείο. Οι πληροφορίες αυτές καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας.

Το υλικό κατασκευής και ο τρόπος τοποθέτησης των μόνιμων πινακίδων θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη μόνιμη εγκατάστασή τους.

Επιπλέον:

 • Προς διευκόλυνση του δικαιούχου, ο κύριος στόχος της δραστηριότητας που υποστηρίζεται από την πράξη θα παρέχεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, κατόπιν αιτήματός του.
 • Η σημαία της Ελλάδας και το σήμα του ΕΣΠΑ θα πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο ύψος και να είναι ισότιμα μεταξύ τους και με την σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Υπόδειγμα μόνιμης αναμνηστικής πινακίδας

Υπόδειγμα μόνιμης αναμνηστικής πινακίδας σε επεξεργάσιμη μορφή (photoshop)

Οδηγίες για δημιουργία και τοποθέτηση αφίσας

Κατά την υλοποίηση μιας πράξης, ο δικαιούχος ενημερώνει το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία τοποθετώντας υποχρεωτικά, για πράξεις που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας, τουλάχιστον μία αφίσα (ελάχιστου μεγέθους Α3) με πληροφορίες σχετικά με το έργο, συμπεριλαμβανόμενης της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο.

Με στόχο την ομοιομορφία των εκάστοτε δράσεων προβολής και επικοινωνίας, έχει αναπτυχθεί κεντρικά ηλεκτρονική εφαρμογή παραγωγής αφισών η οποία είναι προσβάσιμη στο http://posters2014-2020.esfhellas.gr/ Μέσω της εφαρμογής αυτής, μπορούν να δημιουργηθούν αφίσες μεγέθους Α3 και Α2, οι οποίες περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το έργο και ακολουθούν την ενιαία οπτική ταυτότητα του ΕΣΠΑ.

Παρακάτω διατίθενται οι σχετικές οδηγίες χρήσης της εφαρμογής παραγωγής αφισών, τις οποίες έχει εκδώσει η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ).

Οδηγίες χρήσης εφαρμογής παραγωγής Αφισών

Εμβλήματα - Λογότυπα

Τεχνικές προδιαγραφές λογοτυπων

Λογότυπο ΕΣΠΑ (ασπρόμαυρο)

Λογότυπο ΕΣΠΑ (έγχρωμο)

Σημαία Ε.Ε. (ασπρόμαυρη)

Σημαία Ε.Ε. (έγχρωμη)

Οπτική ταυτότητα (stickers) για αφίσες, καταχωρήσεις κτλ

Οπτική ταυτότητα (stickers) για αφίσες, καταχωρήσεις κτλ σε επεξεργασιμη μορφη (photoshop)


Οδηγός Δημοσιότητας για έργα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Οδηγίες κ υποχρεώσεις Δημοσιότητας για τα έργα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Οι υποχρεώσεις των Διαχειριστικών Αρχών και των δικαιούχων σχετικά με τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας για το κοινό, σε ότι αφορά πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής, περιγράφονται στον Επικοινωνιακό Οδηγό του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Σύμφωνα με τον Οδηγό, οι δικαιούχοι των έργων υποχρεούνται να αναρτούν, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, προσωρινή πινακίδα με τα στοιχεία της πράξης. Η πινακίδα πρέπει να αναρτάται σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, και το μέγεθός της να είναι ανάλογο με το χώρο τοποθέτησής της.

Στο συμπιεσμένο αρχείο μπορείτε να βρείτε υποδείγματα προσωρινών και μόνιμων  πληροφοριακών πινακίδων για τα έργα του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Ανάλογα με το αντικείμενο και τον Π/Υ της πράξης, καθώς και αν το έργο συνεχίζεται από το ΕΣΠΑ 2007-2013 (phasing), διακρίνονται συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω οδηγίες αφορούν πράξεις / έργα, και όχι υποέργα (ξεχωριστές εργολαβίες / συμβάσεις). Πράξη με πολλές επιμέρους εργολαβίες, απαιτεί μόνο μία προσωρινή πινακίδα, η οποία τοποθετείται κατά την έναρξη των εργασιών της πρώτης εργολαβίας.

Οδηγός Δημοσιότητας με υποδείγματα

Οδηγίες αναφορικά με τις προσωρινές πινακίδες πληροφόρησης
Παρουσιάσεις

 

Πρόταση Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο προετοιμασίας του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) - (Παρουσίαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, Ιουνιος 2013)

Γενικός Κανονισμός Παράρτημα IV – Εκ των προτέρων Αιρεσιμότητες

Θεματική Συγκέντρωση στο ΕΣΠΑ : Σύγκριση με Π/Υ Εντάξεων των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ όπως υλοποιείται σήμερα

Διαρθρωτική Πολιτική 2014 -2020 Νέοι Κανονισμοί