Υψηλάντη 12, 35100 Λαμία, Τηλ: 22313 50900, Fax: 22310 52864,
e-mail: stereaellada@mou.gr
ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2014 – 2020

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» 2014 – 2020 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 190.052.422 ευρώ δημόσια δαπάνη, εκ των οποίων ποσό 95.026.211 ευρώ αποτελεί την κοινοτική συνδρομή. Στο ποσό της κοινοτικής συνδρομής το ΕΚΤ συνεισφέρει με ποσό 20.747.212 ευρώ και το ΕΤΠΑ με ποσό 74.278.999 ευρώ.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συμβάλλει τόσο στην προώθηση της συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όσο και στην προώθηση των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Οι πόροι κατανέμονται σε 13 Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) και σε επί μέρους Επενδυτικές Προτεραιότητες, με γνώμονα την ιεράρχηση των αναγκών και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της συνολικής στρατηγικής της Περιφέρειας.

 

Όραμα

«Ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μέσω της βελτίωσης του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος, με σεβασμό στο περιβάλλον και στον πολίτη».

 

Στόχοι

  • Η προώθηση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της περιφερειακής οικονομίας.
  • Η διασφάλιση του περιβάλλοντος, της αειφορίας της ανάπτυξης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής.
  • Η ολοκλήρωση των μεταφορικών υποδομών και δικτύων.
  • Η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και η ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.
  • Η βελτίωση της διοικητικής ικανότητας.
  • Η προώθηση της χωρικής συνοχής και συνεργασίας.