Υψηλάντη 12, 35100 Λαμία, Τηλ: 22313 50900, Fax: 22310 52864,
e-mail: stereaellada@mou.gr
Γενικά

Το όραμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  είναι να  επιτύχει υψηλή ανταγωνιστικότητα, να ενισχύσει την εξωστρέφεια της, να βελτιώσει το  επίπεδο των ανθρώπινων πόρων της, να περιορίσει το αναπτυξιακό δυϊσμό, να αναπτύξει σημαντικούς δεσμούς περιφερειακής συνεργασίας και να περιορίσει στον ελάχιστο δυνατό βαθμό την εξάρτησης της από την οικονομίας της Αττικής.

Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  για την περίοδο 2007 – 2013 είναι:

  • Επίτευξη υψηλής ανταγωνιστικότητας μέσα από την ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού προς τους τομείς, κλάδους και υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, οι οποίοι ενσωματώνουν τις εξελίξεις στην τεχνολογική πρόοδο και στην καινοτομία με τρόπο ώστε να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο συνεργιών μεταξύ των τριών τομέων παραγωγής. Επίσης, αποσκοπούν στην προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης και της οικονομίας της γνώσης, στην επέκταση της επιχειρηματικότητας με κυρίαρχα εξαγωγικό προσανατολισμό, στην κινητοποίηση των ενδογενών πόρων και στην προσέλκυση εξωτερικών επενδύσεων και δραστηριότητας υψηλής τεχνογνωσίας.
  • Αντιστροφή του αναπτυξιακού δυϊσμού και ομογενοποίηση του οικονομικού και κοινωνικού χώρου της Περιφέρειας. Στόχος είναι η προικοδότηση της Περιφέρειας με εκείνες τις υποδομές που θα κάνουν την Περιφέρεια πιο ανταγωνιστική.
  • Διασφάλιση του περιβάλλοντος και εξασφάλιση της  αειφορίας. Ενσωμάτωση των απαιτήσεων της αειφορίας στην οικονομική δραστηριότητα, στην διαμόρφωση λειτουργικού αστικού δικτύου για την προαγωγή του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών και την αναζωογόνηση των αστικών κέντρων. Επίσης αποσκοπούν στην προστασία του περιβαλλοντικού πλούτου με τη διευθέτηση των συγκρούσεων στις χρήσεις του χώρου, την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης, τη συμπλήρωση των υποδομών συλλογής, διαχείρισης και τελικής διάθεσης αποβλήτων και την ενθάρρυνση της εναλλακτικής διαχείρισης η οποία παρουσιάζει και επενδυτικό ενδιαφέρον.
  • Αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων: ενίσχυση της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής, βελτίωση της δημοσίας διοίκησης, προσαρμογή των ανθρώπινων πόρων της Περιφέρειας στις καινοτομίες, στην ψηφιακή σύγκλιση και στην οικονομία της γνώσης, στη βελτίωση του συστήματος κοινωνικής προστασίας και στην προώθηση της τοπικά εξειδικευμένης και κλαδικά στοχευμένης έρευνας. Επίσης, ενίσχυση της Ανοικτής Διοίκησης, εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών και των ανθρώπινων πόρων, βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και διάδοση της δια βιου μάθησης.
  • Λειτουργική σύνδεση της Περιφέρειας με όμορες Περιφέρειες και εξισορρόπηση. Στόχος είναι η ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας και αναπτυξιακών συνεργιών με τις όμορες Περιφέρειες, η ολοκλήρωση των διαπεριφερειακών συνδέσεων και η σταδιακή αποδέσμευση ορισμένων περιοχών της Περιφέρειας από το καθεστώς εξάρτησης από την οικονομική δραστηριότητα της Αττικής.