Υψηλάντη 12, 35100 Λαμία, Τηλ: 22313 50900, Fax: 22310 52864,
e-mail: stereaellada@mou.gr
Κατάλογος Προμηθευτών 2014-2020

Κατάλογος Προμηθευτών / Παρεχομένων Υπηρεσιών

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π . Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης  ΕΠ  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής, που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι αυτής.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή για όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, ώστε να μην υφίσταται χρονικός ή άλλος περιορισμός στη δυνατότητα των προμηθευτών και των παρόχων υπηρεσιών να εγγραφούν σε αυτόν.

Τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που θα συμμετέχουν στον κατάλογο προμηθευτών/ παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της παρούσας πρόσκλησης, υποχρεούνται τον Ιανουάριο του έτους 2019, καθώς και τον Ιανουάριο του 2021 να υποβάλουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία τους στην ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας. Σε διαφορετική περίπτωση θα διαγράφονται από τον κατάλογο εκείνοι που δεν προέβησαν στη διαδικασία επικαιροποίησης. Η εν λόγω διαγραφή δεν αφαιρεί το δικαίωμά τους να εγγραφούν εκ νέου στον κατάλογο, ακολουθώντας όμως την αρχική διαδικασία εγγραφής.

Οι Κατάλογοι οι οποίοι έχουν ήδη συγκροτηθεί δυνάμει της αριθ. πρωτ. 279/29.01.2016 Απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας παραμένουν σε ισχύ. Για τους εγγεγραμμένους σε αυτούς ισχύουν τα οριζόμενα για την επικαιροποίηση των στοιχείων, παράγραφοι 2, 3 και 4 της παρούσας πρόσκλησης.


Οι ενδιαφερόμενοι για εγγραφή στον κατάλογο που εχουν στείλει αίτηση και φάκελο εγγραφής τους ΜΕΤΑ την εκδοση της ΥΑ Αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493 που εκδόθηκε στις 03 Μαρτίου 2017, θα χρειαστει να αποστείλουν εκ νέου επικαιροποιημένα την αίτηση εγγραφής (παράρτημα ΙΙ) και το τυποποιμένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) αρθρου 79 παρ.4 ν.4412/2016 (α147) (παράρτημα ΙΙΙ)

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην πρόσκληση που είναι διαθέσιμη για λήψη από τον σύνδεσμο που βρίσκεται παρακάτω.

Σχετικά έγγραφα

Απόφαση για τη δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών – παρεχόντων
υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

YA Αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493 - Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων
τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την
ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας

Κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής (παράρτημα Ι)

Υπόδειγμα Αίτησης (παράρτημα ΙΙ)

Υπόδειγμα τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δηλωσης (ΤΕΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
(παράρτημα ΙΙΙ)