Υψηλάντη 12, 35100 Λαμία, Τηλ: 22313 50900, Fax: 22310 52864,
e-mail: stereaellada@mou.gr
Η Διαχειριστική Αρχή

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, η οποία υπάγεται απ’ ευθείας στον οικείο Περιφερειάρχη, έχει ως σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στο Ν. 3614/2007 και την άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που αναλαμβάνει με βάση το άρθρο 8 του Ν. 4314/2014 σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του εδαφίου (δ) της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 4314/2014 και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης

Αρμοδιότητες.
Οι αρμοδιότητες της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής περιγράφονται αναλυτικά στο Ν. 3614/2007. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της κάθε Μονάδας της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής περιγράφονται αναλυτικά στην ΚΥΑ σύστασης της υπηρεσίας.

 

Πιστοποίηση Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Στερεάς Ελλάδας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008